Tel. : 602-655-707

P.H.U."Moduł" S.C.
42-200 Częstochowa
ul.Wesoła 8

KATEGORIE CZĘŚCI:

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

dostępnego pod adresem www.rozrusznik-alternator.pl

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.rozrusznik-alternator.pl zwanym w dalszej części regulaminu sklepem, a także informuje o sposobie porozumiewania się z konsumentem.

 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2014r.

 3. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie www.rozrusznik-alternator.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, uprzejmie prosimy o nie akceptowanie Regulaminu, nie rejestrowanie się w sklepie internetowym oraz o nie korzystanie ze sklepu.

 4. Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 5. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Regulamin jest zamieszczony w sklepie internetowym.

 6. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 • Sklep internetowy – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.rozrusznik-alternator.pl, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Zamawiających; w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy oraz Ceny towarów.

 • Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego, za pośrednictwem sklepu internetowego lista Towarów, które Zamawiający planuje zakupić od Sprzedawcy.

 • Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest spółka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Moduł s.c. Elektromechanika-serwis- części Marek i Michał Okwiet z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wesołej 8, REGON 151402945 NIP 9491581688. Telefon kontaktowy 034 361 61 66 lub 602 655 707, adres e-mail: modulsc@o2.pl

 • Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w sklepie internetowym, zaakceptowała Regulamin i dokonuje Zamówienia.

 • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze sklepu internetowego.

 • Towary – towary prezentowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym, które Zamawiający może wybrać celem sporządzenia i wysłania Zamówienia, a następnie je kupić; Towary oraz Ceny prezentowane w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dokładne informacje na temat poszczególnych Towarów umieszczone są w sklepie internetowym obok zdjęcia Towaru, które jest widoczne dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia.

 • Ceny – ceny brutto mieszczące się przy towarach, nie zawierające kosztów realizacji zamówienia

 • Realizacja Zamówienia - dokonanie przez Dostawcę dostawy Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres lub osobisty odbiór Towarów przez Zamawiającego w siedzibie firmy, do której należy sklep internetowy lub jej oddziale; przy realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Firma Moduł s.c. do której należy sklep internetowy zastrzega sobie prawo do możliwości barku towaru widniejącego w sklepie internetowym. Spowodowane jest to bieżącą sprzedażą części na miejscu w siedzibie firmy. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby takich sytuacji było jak najmniej.

 • Oddział firmy – odziałem firmy są sklepy:

a) Opolu 45-309 przy ul. Krapkowickiej 17

b) Radomsku 97-500 przy ul. Brzeźnicka 66A

c) Zawierciu 42-400 Zawiercie ul. Górnośląska 9

 • Koszt Realizacji Zamówienia - opłata za realizację zamówienia, jeżeli dochodzi do niej poprzez dostawę Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres;

Koszt Realizacji Zamówienia jest uwidoczniony w sklepie internetowym w koszyku i może być sprawdzony przed przystąpieniem do składania Zamówienia. Wysokość kosztu realizacji zamówienia jest uzależniona od wagi Zamówienia.

Koszt realizacji zamówienia przy odbiorze osobistym uiszczany jest podczas odbioru osobistego w siedzibie firmy lub jej oddziale. Jest to kwota stała, widoczna przy składaniu zamówienia w wysokości 15zł.

 • Dostawca – firma kurierska GLS

 • Specjalne zamówienie – zamówienie części niedostępnej w sklepie internetowym lub na magazynie

 • Rachunek bankowy Sprzedawcy – rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP pod nr

 

 1. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem Infolinii. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Sklepu internetowego

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • niekompatybilność sklepu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;

 • trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z sklepem internetowym, które leżą po stronie Użytkownika.

 • Wszelkie treści umieszczone w sklepie internetowym, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

II. Proces rejestracyjny

 1. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów możliwe jest po wypełnianiu przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy podać prawidłowe i aktualne dane, które są niezbędne do realizacji Zamówienia tj.: Imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

 3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych zamówień można dokonywać jeszcze raz wypełniając formularz rejestracyjny po zakończeniu zakupów.

 4. W przypadku podjęcia przez Użytkownika bezprawnych działań godzących w funkcjonalność sklepu internetowego, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

III. Proces składania Zamówienia

 

 1. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności zawodowej, by Towary prezentowane w sklepie internetowym były dostępne.

 2. Jeśli Towary zamówione przez Zamawiającego będą niedostępne, w momencie Realizacji Zamówienia Sprzedawca, o ile jest to możliwe, zaoferuje wysyłkę towaru po uzupełnieniu magazynu sklepu w zamówiony przez Kupującego towar lub zaproponuje zamiennik z innej firmy. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia części lub wszystkich zaoferowanych przez Sprzedawcę towarów ekwiwalentnych. Kwota (wartość) dotycząca towarów, które zostały odrzucone zostanie potrącona.

 3. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i nie zawierają kosztów realizacji zamówienia (kosztów dostawy).

 4. Zamawiający składa Zamówienie poprzez umieszczenie interesujących go towarów w koszyku, następnie dokonuje wyboru rodzaju przesyłki wraz z jej kosztami i zatwierdza zamówienie poprzez wciśnięcie przycisku „wyślij zamówienie”. Następnie dokonuje uzupełnienia formularza rejestracyjnego, w którym podaje wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

 5. Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia, przy czym Zamawiający może to zrobić najpóźniej do godziny 23.30 dnia poprzedzającego Realizację Zamówienia.

 6. Zamawiający może odwołać za pośrednictwem telefonu 34 361 61 66, czynnego codziennie w godzinach od 8-17. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostaną przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będą złożone przez Zamawiającego do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym Realizację Zamówienia.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 8. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

 9. Preferowany sposób porozumiewania się Zamawiającego ze sklepem internetowym to wiadomość mailowa pod adresem modulsc@o2.pl

IV. Realizacja Zamówienia i zasady płatności

 1. Sprzedawca dostarcza Towary wyłącznie na obszarze swojej działalności, którym jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

 2. Zamówienia uważa się za przyjęte do realizacji jeśli w ciągu 24 godzin od złożonego zamówienia pracownik sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży,

 3. Z zastrzeżeniem punktu 2 niniejszego działu Zamówienie zostaje zrealizowane w terminach:

a) 24 godzin od daty zaksięgowania wartości zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku części dostępnej na magazynie

b) 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wartości zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku części na specjalne zamówienie

c) Towar zamówiony w piątek powinien dotrzeć na poniedziałek

d) Towar zamówiony przez Zamawiającego w dni wolne od pracy i w sobotę wysyłany jest najwcześniej w poniedziałek.

 1. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolnych od pracy (w tym niedzieli). W przypadku wyznaczenia innych, niż określone w zdaniu poprzednim, dni nierealizowania Zamówień, Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem umieści o tym informację na stronach Sklepu Internetowego.

 2. Zamówienia złożone do godziny 14:00 będą realizowane w ciągu 24 godziny pod warunkiem dostępności zamówionego towaru. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać Realizacji Zamówienia w jak najszybszym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Zamawiającym przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu podanego przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym.

 3. Sprzedawca dostarcza Towar za pośrednictwem dostawcy wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wstawienia faktury, tj. nazwę firmy, numer NIP, adres firmy w pole „KOMENTARZ” znajdujące się w formularzu rejestracji zamówienia.

 4. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem w wybranych przez niego godzinach dostawy Dostawca pozostawi w drzwiach zawiadomienie o próbie realizacji dostawy.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itp.)

 6. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

 7. Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności:

a) płatność z góry na rachunek bankowy Sprzedawcy

b) płatność przy odbiorze – u pracownika firmy kurierskiej.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Zamawiający może w terminie 14 dni od doręczenia zamówienia, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza, mailowo na adres: modulsc@o2.pl, lub przesłanie go pocztą na adres umieszczony na dokumencie sprzedaży: ul. Wesoła 8, 42-200 Częstochowa. Formularz dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod nazwą „oświadczenie o odstąpieniu od umowy” w zakładce „Do pobrania”.

 3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru.

 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów

a) elektryczne i elektroniczne części samochodowe

b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu

c) towaru uszkodzonego z winy Zamawiającego/Kupującego

 1. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 2. Zwrot Towarów następuje na koszt Zamawiającego.

 3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie w formularzu odstąpienia od umowy.

 4. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu także koszty realizacji zamówienia.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 7 powyżej, do chwili dokonania przez Zamawiającego zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Zamawiającego potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

 6. Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.

 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową oraz gwarancji producenta.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych części, jak również nie ponosi kosztów demontażu i montażu zakupionych podzespołów związanych z ewentualną procedurą reklamacyjną.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

VI. Reklamacje

 1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru obecności Dostawcy. W przypadku uszkodzenia towaru Dostawca musi wypełnić stosowny formularz. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację w siedzibie Sprzedającego, na druku dostępnym na stronie internetowej sklepu, pod nazwą pliku „formularz reklamacji”.

 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Sprzedającego osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej Towar wraz z:

a) dowodem zakupu oraz

b) dokumentem potwierdzającym montaż zakupionej części przez wyspecjalizowany zakład elektromechaniki samochodowej.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego w siedzibie Sprzedającego (Częstochowa ul. Wesoła 8) lub dostarczenia przesyłki do Sprzedającego osobiście.

 2. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.

 3. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się Zamawiającego w siedzibie Sprzedawcy po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji lub na rachunek bankowy Zamawiającego. Nastąpi wówczas również zwrot kosztów dostawy.

 4. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, dokument gwarancji dostarczany jest wraz z Towarem, przy czym dokument ten wymaga potwierdzenia w siedzibie Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki przez przewoźnika wysłanej przez Zamawiajacego/Kupującego w ramach reklamacji lub zwrotu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu na stronie sklepu internetowego.

VIII. Kontakt

1. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: modulsc@o2.pl lub za pośrednictwem numeru telefonu 602 655 707

 

Sklep z auto częściami MODUŁ s.c. to gwarancja udanych zakupów oraz najwyższej jakości towaru.
Copyright (c) 2012 MODUŁ s.c.
rozruszniki - alternatory